Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hòa  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Đông Hòa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Đăng lúc: 00:00:00 04/01/2023 (GMT+7)
100%
Print

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-UBND

Đông Hòa , ngày 04 tháng  01 năm 2023

Text Box: DỰ THẢO

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Đông Hòa  đạt

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

 
 

 


I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg và Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 487/UBND-TP ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa  đã tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí theo hướng dẫn xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công chức phụ trách các tiêu chí tích cực cập nhật các văn bản hướng dẫn giúp việc đánh giá được chính xác, nhanh chóng.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 06/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 24/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 03/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 94/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi

-Sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân địa phương, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

-Được sự hướng dẫn kịp thời của cơ quan cấp trên, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Hòa .

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Năm 2022 là năm bắt đầu thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đây là một nội dung mới được triển khai nên cán cán bộ công chức cấp xã còn khó khăn trong việc tiếp cận.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

3.1. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị UBND huyện Đông Sơn tổ chức tập huấn thêm cho cơ sở về nghiệp vụ đánh giá xã chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cần tăng cường lồng ghép tuyên truyền pháp luật tại các cuộc họp thôn để pháp luật đến gần với người dân hơn.

3.2. Giải pháp khắc phục

-Tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp.

-Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã.

- Kinh phí đầu tư cho công việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở phải được đảm bảo hàng năm.

- Bảo đảm nguồn lực cán bộ, kinh phí cho việc thực hiện hoạt động theo dõi, đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời tăng cường năng lực, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ công chức được giao theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ này.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện

- Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.

-Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

- Qua đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền cấp xã; nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ,công chức cấp xã; đồng thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như công tác thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

2. Kế hoạch thực hiện

Tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa những tiêu chí đã đạt dược, khắc phục những tồn tại hạn chế trong các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa.

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa  kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định công nhận xã Đông Hòa  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Kèm theo bản báo cáo này gồm có:

1.     Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu.

2.. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);

3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Nơi nhận:
- UBND huyện Đông Sơn;

- Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện;

- Phòng Tư pháp huyện;
- Lưu: Vp.

CHỦ TỊCH

 

 

Mai Văn Hòa

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
451108

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289